ข่าว : “สุชาติ” รมว.แรงงาน มอบ เลขาธิการ สปส. 'บุญสงค์' ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร ติดตามคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพถึงบ้านในจังหวัดสกลนคร

15 มิถุนายน 2565

  

“สุชาติ” รมว.แรงงาน มอบ เลขาธิการ สปส. 'บุญสงค์' ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร

ติดตามคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพถึงบ้านในจังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วย นางมารศรี ใจรังษี ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม และเจ้าหน้าที่จังหวัดสกลนคร ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามคุณภาพชีวิตพร้อมให้กำลังใจ ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพในจังหวัดสกลนคร จำนวน 3 ราย  

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีความห่วงใยผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยและทุพพลภาพ โดยในวันนี้ได้มอบหมายให้ ผมพร้อมนางมารศรี ใจรังษี ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม และคณะลงพื้นที่เพื่อมอบของเยี่ยมให้กับผู้ประกันตนทุพพลภาพถึงบ้านพัก ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายประฏิพัฒน์ คำชมภู ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทุพพลภาพจากการประสบอุบัติเหตุทางจราจร ทำให้กระดูกสันหลังหัก อัมพาต ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 3,000 บาท เงินบำเหน็จชราภาพพร้อมดอกผล 5,526 บาท ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนครได้จ่ายสิทธิประโยชน์ไปแล้วเป็นจำนวนเงิน 222,900 บาท นายยุทธศิลป์ คุ้มบ้านชาติ ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทุพพลภาพจากสาเหตุป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง ทำให้สมองบวมและแขนขาอ่อนแรง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 7,500 บาท และได้รับเงินกรณีบำเหน็จชราภาพพร้อมดอกผลเป็นจำนวนเงิน 54,625.72 บาท สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนครได้จ่ายสิทธิประโยชน์ไปแล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 457,500 บาท นายหนูจันทร์ โพธิ์จันทร์ ผู้ประกันตนมาตรา 40 ทุพพลภาพจากสาเหตุโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ทำให้เส้นเลือดสมองแตก แพทย์ทำการรักษาต้องต้องตัดขาขวาใต้เข่า ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 15 ปี ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2563 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนครได้จ่ายสิทธิประโยชน์ไปแล้ว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท 

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า ผมและคณะได้มาติดตามคุณภาพชีวิตเพื่อเข้าดูแลผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที อีกทั้งรับทราบปัญหาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามกฎหมายของผู้ทุพพลภาพ รวมทั้งติดตามอาการเจ็บป่วย เพื่อนำสู่การรักษา ฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจในการนี้ ได้นำสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ มามอบให้กับผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้มีความอบอุ่น และมีความรู้สึกที่ดี เพราะผู้ประกันตนทุกคนคือครอบครัวประกันสังคม

---------------------------------------

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน สายด่วน โทร.1506